การศึกษาผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพฤกษเคมีในถั่วชนิดต่างๆเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

เลขที่สัญญารับทุน : MSD59I0002

การศึกษาผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพฤกษเคมีในถั่วชนิดต่างๆเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

ผู้วิจัย : นายเอกราช ตังควานิช

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ

สังกัด : เทคโนโลยีการอาหารและโภชนสาสตร์ เทคโนโลยี มหาสารคาม

ผู้ประกอบการ : บริษัท ร้อยเอ็ดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด

ติดต่อ : tangkhawanit001@gmail.com    (083) 039-7899

 

        ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่วเมล็ดแห้ง

        การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากถั่วเมล็ดแห้งได้นำเอาองค์ความรู้จากการวิจัยผลของกระบวนการเตรียม (แช่น้ำ) และการแปรรูป (การต้ม การนึ่งและการคั่ว) ที่มีกระบวนการที่เหมาะสมต่อการแปรรูปถั่วเมล็ดแห้งให้ยังคงมีสารพฤกษเคมีให้ได้มากที่สุดและมีคุณประโยชน์ทางด้านสุขภาพเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วและได้ร่วมการทำวิจัยกับบริษัทร้อยเอ็ดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัดมาพัฒนาต่อยอดเป็นขนมธัญพืชเพื่อสุขภาพจากถั่วเมล็ดแห้งที่มีความโดดเด่น คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนย่อยง่าย รสชาติอร่อยและมีสารพฤกษเคมีที่สำคัญเช่น สารประกอบฟีนอล สารประกอบฟลาโวนอยด์และกาบ้า ที่มีส่วนช่วยในต้านอนุมูลอิสระบำรุงสมองและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งสามารถพัฒนาให้สู่ระดับอุตสาหกรรมอาหารด้านขนมขบเคี้ยวและยังช่วยเพิ่มมูล่าให้กับสินค้าเกษตรจึงถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ขนมธัญพืชเพื่อสุขภาพจากถั่วเมล็ดแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

 

        

 

คำสำคัญ

ขนมธัญพืช  สารประกอบฟีนอล  สารประกอบฟลาโวนอยด์  กาบ้า  ถั่วเมล็ดแห้ง

Attachments