การออกแบบ การผลิต และประเมินประสิทธิผล นวัตกรรมอุปกรณ์แผ่นประคบร้อนสมุนไพรพยุงหลังที่สามารถ ใช้ร่วมกับการออกกำลังกายสำหรับบำบัดรักษาอาการปวดหลังเรื้อรัง

เลขที่สัญญารับทุน : PHD59I0017

การออกแบบ การผลิต และประเมินประสิทธิผล นวัตกรรมอุปกรณ์แผ่นประคบร้อนสมุนไพรพยุงหลังที่สามารถ ใช้ร่วมกับการออกกำลังกายสำหรับบำบัดรักษาอาการปวดหลังเรื้อรัง

ผู้วิจัย : นางสาวดวงฤดี ดิษสงวน

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

สังกัด : กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่

ผู้ประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ต

ติดต่อ : d.duang27@gmail.com    (086) 817-4471

 

        อาการปวดหลังเป็นปัญหาสุขภาพที่พบอุบัติการณ์ได้สูงและส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก จึงมีการพัฒนานวัตกรรมในการดูแลสุขภาพเพื่อช่วยป้องกัน และรักษาอาการปวดหลังที่สามารถนำไปใช้ดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น

        อาการปวดหลังเป็นปัญหาสุขภาพที่พบอุบัติการณ์ได้สูงถึงร้อยละ 10 – 25 ของประชากรทั่วไป และส่งผลกระทบต่อ การทำงานรวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก แนวทางในการบำบัดรักษาอันเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การใช้อุปกรณ์พยุงหลัง การประคบร้อนด้วยสมุนไพร และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ซึ่งล้วนเป็นวิธีที่ ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการจัดการกับอาการปวดหลัง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้การป้องกัน ตลอดจนการรักษาภาวะปวดหลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้บำบัดรักษาและดูแล ตนเองที่บ้าน/ที่ทำงานได้สะดวกขึ้น อันจะช่วยทุ่นระยะเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการไปรับบริการยังสถาน พยาบาล โครงการวิจัยนี้จึงทำการออกแบบและพัฒนาต้นแบบของอุปกรณ์พยุงหลังที่มีการประคบร้อนและใช้ร่วมกับ การออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว โดยในเบื้องต้นได้ทำการทดสอบความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของ อุปกรณ์ต้นแบบในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) การทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว เปรียบเทียบกับการ ถ่ายภาพอัลตราซาวด์ เพื่อเทียบดูระดับการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ซึ่งผลการศึกษาพบว่านวัตกรรม อุปกรณ์แผ่นประคบร้อนพยุงหลังที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวได้ ดังนั้น นวัตกรรมอุปกรณ์แผ่นประคบร้อนพยุงหลังที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการ กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อมัดสำคัญที่ช่วยในการพยุงกระดูกสันหลังและช่วยลดอาการปวดหลังอันเนื่องมาจาก ความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังในขณะเคลื่อนไหวได้ อันซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางคลินิกสำหรับช่วยในการฝึก กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเพื่อการป้องกัน และรักษาอาการปวดหลังอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้วิจัยมีแผนการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ในระยะถัดไปเพื่อศึกษาประสิทธิผลของอุปกรณ์นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ในทางเวชคลินิกต่อไป

 

        

 

คำสำคัญ

ปวดหลัง  อุปกรณ์พยุงหลัง  แผ่นประคบร้อนสมุนไพร  การฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

Attachments