การปรับปรุงการไหลของกระบวนการและการลดของเสีย ในการผลิตตัวกรองสัญญาณรบกวน โดยเทคนิคลีน ซิกซ์ ซิกมา

เลขที่สัญญารับทุน : MSD59I0045

การปรับปรุงการไหลของกระบวนการและการลดของเสีย ในการผลิตตัวกรองสัญญาณรบกวน โดยเทคนิคลีน ซิกซ์ ซิกมา

ผู้วิจัย : นายรัฐรักษ์ มูลประการ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว

สังกัด : วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

ผู้ประกอบการ : Schaffner EMC. Co. Ltd.

ติดต่อ : rattarak.m@gmail.com    (091) 071-9890

 

        ผลิตคล่อง ของเสียลด ด้วยลีน ซิกซ์ ซิกมา

        บริษัทกรณีศึกษาทำการผลิตตัวกรองสัญญาณรบกวน (รูปที่ 1) ในปัจจุบันพบปัญหางานระหว่างผลิต การรองานในกระบวนการ และของเสียสูง ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง งานวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์ใช้เทคนิคลีน ซิกซ์ ซิกมา (Lean Six Sigma Techniques) โดยทำการวิจัยตามกระบวนการดีเอ็มเอไอซี (The DMAIC Process) เริ่มจาก Define Phase ซึ่งเป็นการกำหนดขอบเขตของปัญหา ต่อมาคือ Measure Phase เป็นการวัดและรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดความสามารถของกระบวนการ และทำการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis)โดยทำการวิเคราะห์ Gauge R&R แบบ Attribute Data จากนั้นคือ Analyze Phase เป็นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภาพสายธารคุณค่าสถานะปัจจุบัน แผนผังกระบวนการผลิต ผังแสดงเหตุและผล และอื่นๆ ต่อมา Improve Phase เป็นการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ โดยในด้านการไหลของกระบวนการ ได้ทำการจัดสมดุลการผลิตโดยให้เครื่องบัดกรีกึ่งอัตโนมัติเป็นตัวกำหนดรอบการผลิตของกระบวนการ (รูปที่ 2) นอกจากนี้ยังมีการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน (รูปที่ 3) และใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง (Design of Experiments) เพื่อกำหนดระดับของปัจจัยที่ทำให้เกิดของเสียจากการบัดกรีน้อยที่สุด สุดท้าย คือ Control Phase เป็นการควบคุมโดยสร้างมาตรฐานการทำงาน เพื่อคงสภาพของการปรับปรุงไว้อย่างต่อเนื่อง

       ผลการวิจัยทำให้ประสิทธิภาพของสายการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 56.9% เป็น 85.76% ใช้พนักงานลดลงจาก 16 คนเหลือ 11 คน ในขณะที่ยังสามารถผลิตงานได้ตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณงานระหว่างผลิตลงได้ 69.28% ลดเวลาในการรอคอยสูงสุดของกระบวนการลงได้ 38.91% ลดพื้นที่ในการทำงานลงได้ 46.91% และสุดท้ายลดปริมาณชิ้นงานเฉลี่ยที่เกิดของเสียจากการบัดกรี และมีเศษตะกั่วตกค้างภายใน จาก 6.03 ชิ้น เหลือเพียง 1.2 ชิ้นต่องาน 30 ชิ้น

 

        

 

คำสำคัญ

ลีน ซิกซ์ ซิกมา  การผลิตแบบลีน  ซิกซ์ ซิกมา  การจัดสมดุลการผลิต  การออกแบบการทดลอง

Attachments