การเตรียมสารสกัดขมิ้นชันที่มีเคอร์คูมินอยด์ปริมาณสูง (CRE) ด้วยวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเตรียมในรูปแบบ CRE-cyclodextrin inclusion ternary complex เพื่อใช้ป้องกันมะเร็ง

เลขที่สัญญารับทุน : PHD57I0019

การเตรียมสารสกัดขมิ้นชันที่มีเคอร์คูมินอยด์ปริมาณสูง (CRE) ด้วยวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเตรียมในรูปแบบ CRE-cyclodextrin inclusion ternary complex เพื่อใช้ป้องกันมะเร็ง

ผู้วิจัย : นายลิขิต ลาเต๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์

สังกัด : เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ประกอบการ : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ติดต่อ : phenyl_chem@hotmail.co.th    (087) 476-7500

 

        ปัจจุบันมีการนำสารสกัดจากขมิ้นชันมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หลายชนิดทั้งในรูปแบบยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง โดยสารสกัดขมิ้นชันมีสารเคอร์คูมินอยด์เป็นสารสำคัญซึ่งมีฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยามากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ต้านการอักเสบฤทธิ์ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น และฤทธิ์ต้านมะเร็ง เป็นต้น

        สารสกัดขมิ้นชันมีสารเคอร์คูมินอยด์ที่เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ชนิด ได้แก่ เคอร์คูมิน, ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน และบิสดีเมทอกซีเคอร์คูมิน อย่างไรก็ตามการเตรียมสารสกัดขมิ้นชันในอุตสาหกรรมยังมีข้อจำกัดใน กระบวนการผลิตที่ใช้ตัวทำละลายที่เป็นพิษและวิธีการสกัดที่ใช้เวลานาน จึงทำให้ต้นทุนในการเตรียมสูง นอกจากนี้สารเคอร์คูมินอยด์ยังมีการละลายน้ำที่น้อยมากส่งผลให้การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย ทำให้มี ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้น้อยดังนั้นคณะผู้วิจัยได้คิดค้นกรรมวิธีการเตรียม สารสกัดขมิ้นชันที่มีสารเคอร์คูมินอยด์ปริมาณสูงโดยใช้วิธีการสกัดและแยกสารด้วยตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม สามารถเตรียมสารสกัดขมิ้นชันที่มีสารเคอร์คูมินอยด์ ปริมาณสูงที่ประกอบด้วยสาร เคอร์คูมินอยด์หลัก 3 ชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก และได้พัฒนากรรมวิธีการเพิ่มการละลายน้ำของสารสกัดเคอร์คูมินอยด์ โดยการเตรียมเป็นสารประกอบเชิงซ้อนตติยภูมิของสารสกัดเคอร์คูมินอยด์กับไฮดรอกซีโพรพิล-เบต้า-ไซโคลเด็กตริน และพอลิเมอร์ สามารถเพิ่มการละลายน้ำ ของสารเคอร์คูมินอยด์ในสารประกอบเชิงซ้อนได้ถึง 70 เท่า นอกจากนี้คณะ ผู้วิจัยยังได้ร่วมมือกับบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ในการนำสารประกอบเชิงซ้อนที่เตรียมขึ้นด้วย กรรมวิธีดังกล่าวไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดฟองฟู่เพื่อช่วยในการกลบกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์ของสารสกัด เคอร์คูมินอยด์และทำให้สะดวกในการรับประทานมากขึ้นรวมถึงทำให้สารสกัดเคอร์คูมินอยด์ ถูกดูดซึมและถูกนำไปใช้ ประโยชน์ต่อร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

 

    

 

คำสำคัญ

ขมิ้นชัน  เคอร์คูมินอยด์ปริมาณสูง  การละลายน้ำ  เม็ดฟองฟู่  ต้านมะเร็ง

Attachments