การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพิษผึ้งเพื่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนัง

เลขที่สัญญารับทุน : PHD59I0055

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพิษผึ้งเพื่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนัง

ผู้วิจัย : นางสาวศิริขวัญ แสงบุญเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว

สังกัด : ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ เชียงใหม่

ผู้ประกอบการ : บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด

ติดต่อ : sirikwan.san22@gmail.com    (085) 029-6793

 

        มหัศจรรย์… คุณค่าของพิษผึ้ง

        พิษผึ้งเป็นสารธรรมชาติจากผึ้งซึ่งประกอบด้วยสารสำคัญหลายชนิดและมีการนำมาใช้ประโยชน์ในการ รักษาโรคอย่างไรก็ตามพิษผึ้งมีองค์ประกอบของสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรืออาการข้างเคียงได้ดังนั้นใน งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาพิษผึ้งและโปรตีนจากพิษผึ้งโดยได้นำโปรตีนจากพิษผึ้งมาทำการทดสอบคุณสมบัติใน การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนังรวมถึงเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาสำคัญในระบบสาธารณสุข จากการศึกษาพบว่าโปรตีนจากพิษผึ้งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคบริเวณผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เจลที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากพิษผึ้ง สำหรับใช้ภายนอกเพื่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนังโดยในเบื้องต้นไม่พบการระคายเคืองของผิวหนังหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์แต่อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของโปรตีนจากพิษผึ้งในเชิงลึกและในระดับสัตว์ทดลองต่อไปดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดหวังว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลที่มีส่วนผสมของ โปรตีนจากพิษผึ้งจะสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่สามารถใช้รักษาโรคผิวหนังต่อไป ในอนาคตช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษาโรคลดปริมาณการใช้ยาและผลข้างเคียงจากการใช้ยา

 

        

 

คำสำคัญ

พิษผึ้ง  โปรตีนพิษผึ้ง  เชื้อแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์เจลที่มีส่วนผสมของโปรตีนพิษผึ้ง

Attachments