การพัฒนาแอปตาเมอร์เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ PRRSV ในสุกร

เลขที่สัญญารับทุน : PHD59I0001

การพัฒนาแอปตาเมอร์เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ PRRSV ในสุกร

ผู้วิจัย : นายจักร์เพชร กุ้ยติ้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล

สังกัด : สหวิทยาการพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ผู้ประกอบการ : บริษัท บี.เอฟ.ฟีด จำกัด

ติดต่อ : bacillus07@hotmail.com    (086) 779-5724

 

        ชุดตรวไวรัส PRRSV อย่างง่าย

        การแพร่ระบาดของโรค Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) มีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อไวรัส PRRSV ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี การป้องกัน ที่ดีที่สุดคือการคัดกรองสุกรก่อนนำเข้าฟาร์ม แต่การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อดังกล่าวยังคงต้องทำในห้อง ปฏิบัติการ การพัฒนาชุดตรวจที่ง่ายต่อการใช้จึงเป็นสิ่งที่ต้องการและจำเป็น เพื่อการคัดกรองสุกรเบื้องต้น ก่อนนำเข้าฟาร์ม จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัส PRRSV อย่างง่ายที่มี ประสิทธิภาพ สามารถนำไปให้ผู้เลี้ยงใช้ได้จริงหน้าฟาร์ม หลักการคือ ใช้การเปลี่ยนสีของสารละลาย อนุภาคทองคำขนาด 20 นาโนเมตร ที่ปกติจะมีสีแดง เมื่อผสมกับแอปตาเมอร์ที่จำเพาะกับ PRRSV แล้วผสมกับ โซเดียมคลอไรด์ จะไม่เกิดการเปลี่ยนสีของสารละลายอนุภาคทองคำ แต่หาก ผสมกับตัวอย่างที่มีไวรัส PRRSV แล้ว สารละลายจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีม่วง เพราะเกิดจากการ จับกันระหว่างแอปตาเมอร์ กับ PRRSV และการรวมกลุ่มกันของอนุภาคทองคำ ซึ่งหลักการดังกล่าว สามารถนำไปใช้พัฒนาเป็นชุดตรวจคัดกรองสุกรอย่างง่ายที่ผู้เลี้ยงสามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยป้องกัน การระบาดของโรค PRRS และจะลดมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากโรคนี้ได้เป็นมูลค่าหลายล้านบาท

 

 

คำสำคัญ

Porcine reproductive and respiratory syndrome  แอปตาเมอร์

Attachments