แผ่นรองพรมจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Cotton Candy

เลขที่สัญญารับทุน : MSD59I0040

แผ่นรองพรมจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Cotton Candy

ผู้วิจัย : นางสาวประภัสสร วันนิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

สังกัด : วิศวกรรมวัสดุเเละโลหการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ประกอบการ : บริษัทไทยเนโกโร จำกัด

ติดต่อ : taetae_aa@hotmail.com    (089) 518-0702

 

        พรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต

        พรมปูพื้นส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกจำพวกพอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP) หรือพอลิเอสเตอร์ (Polyester)ซึ่งพลาสติกเหล่านี้ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ คณะผู้วิจัยจึงศึกษาหา วัสดุชนิดใหม่ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทดแทน PP หรือ Polyester ในงานวิจัยนี้เราศึกษาการขึ้นรูปผ้าแบบไม่ถักไม่ทอ (Non-woven) จากพอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid, PLA) เพื่อขึ้นรูปเป็น Secondary Backing ของพรมปูพื้นเนื่องจาก PLA เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเป็น วัสดุที่มีศักยภาพการผลิตในทางการค้า เเละศึกษาการเติมพอลิเอทิลีนไกลคอล (PEG) เป็นพลาสติไซเซอร์ที่ปริมาณ 1, 3 และ 5 wt% เพื่อช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ PLA และช่วยในกระบวนการขึ้นรูป โดยใช้กระบวนการ Cotton Candy ในการขึ้นรูป เนื่องจากกระบวนการนี้จะทำให้ได้เส้นใยที่มีขนาดเล็กถึงระดับไมโครเมตรส่งผลให้ nonwoven ที่ได้มีลักษณะนิ่มเมื่อสัมผัส สามารถผลิตเส้นใยได้ในปริมาณที่มากและไม่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงในกระบวนการผลิต ทำให้ประหยัดพลังงาน จากการทดสอบสมบัติเชิงกลพบว่าขนาดของเส้นใย nonwoven ที่เตรียมได้ลดลงอย่างชัดเจนที่ PEG 5 wt% และค่าการต้านทานแรงดันทะลุของ PLA ทั้งที่ไม่เติมและเติม PEG มีค่าน้อยกว่า เส้นใย Polyester (ที่ใช้เป็นพรมทั่วไป) แต่ความทนต่อแรงดึงของ PLA/PEG nonwoven นั้นสูงกว่า Polyester

 

    

 

คำสำคัญ

Polylactic acid, PLA  Carpet Backing  Non-woven  Cotton Candy Method  Plasticizer

Attachments