การประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาแนปแซกแบบ สามมิติหลายวัตถุประสงค์

เลขที่สัญญารับทุน : PHD59I0022

การประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาแนปแซกแบบ สามมิติหลายวัตถุประสงค์

ผู้วิจัย : นายสุริยะ พงษ์หมู

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล

สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ประกอบการ : บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด

ติดต่อ : datatypecmu@gmail.com    (091) 851-2382

 

        การสร้างโปรแกรมเพื่อจัดเรียงกล่องสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ Bin Packing Knapsack Problem

        Application of metaheuristic algorithms for solving three-dimensional knapsack problemงานวิจัยนี้นำหลักการคำนวณทางวิศวกรรมหรือ Algorithmมาสร้างโปรแกรมคำนวณการจัดเรียงกล่องสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้เกิดพื้นที่เหลือว่างน้อยที่สุดและนำกล่องบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ให้ได้มากที่สุด โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ใช้อัลกอริทึมที่มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการกำหนดตำแหน่งของกล่องสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งโปรแกรมมีความสามารถในการคำนวณดังนี้

       1.สามารถกำหนดขนาดของกล่องสินค้าที่ต้องการใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ ได้มากกว่า 30 ชนิด

       2.สามารถกำหนดขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ ได้มากกว่า 2 ชนิด : คือ ตู้คอนเทนเนอร์ 20และ 40 ฟุต

       3.สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง(freight forwarder)ที่ต้องการจัดเรียงกล่องสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์สามารถวางแผนการจัดกล่องสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

       โดยผลงานวิจัยเบื้องต้น พบว่าเมื่อทำให้พื้นที่ว่าง(Broken space)ภายในตู้คอนเทนเนอร์เหลือน้อยที่สุด จะทำให้รายได้หรือกำไร(หน่วยเป็นบาท)ที่ได้รับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 

    

 

คำสำคัญ

โปรแกรมจัดเรียงกล่องสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์  Bin Packing  KnapsackProblem

Attachments